Czym jest „SOS”?

Szkoła Hostel

 


KIM JESTEŚMY?

Misją naszego Ośrodka od zawsze było i jest stwarzanie środowiska sprzyjającego rozwojowi społecznemu, emocjonalnemu i edukacyjnemu młodych ludzi, towarzyszenie im w rozwijaniu ich potencjału, motywacji do realizowania własnych celów, odpowiedzialności za siebie, a w razie potrzeby udzielanie profesjonalnego wsparcia psychologicznego. Ośrodek stwarza możliwość ukończenia nauki na poziomie liceum. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 „SOS” jest najstarszą i jedną z 3 takich placówek w Polsce. Jego integralną część stanowią LXI Liceum Ogólnokształcące im. Janiny Zawadowskiej, Hostel (internat), oraz Zespół Działań Pozalekcyjnych. Miejsce to ma długą tradycję, istnieje od przeszło 35 lat, jednak na bieżąco ewoluuje zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami wychowanków oraz z coraz nowszymi wyzwaniami współczesności. Społeczność ”SOS” tworzą wspólnie wychowankowie oraz kadra składająca się z nauczycieli, wychowawców-socjoterapeutów, psychologów, pedagogów, instruktorów. Są to pracujący z pasją doświadczeni specjaliści różnych dziedzin z dodatkowym przygotowaniem socjoterapeutycznym. Dzięki mało licznym klasom, oraz odpowiedniemu przygotowaniu, nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem w trakcie zajęć edukacyjnych i dostosowują metody pracy odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Ośrodek oferujeteż szeroki wybór zajęć rozwijających pasje i zainteresowania wychowanków. W razie doświadczania trudności natury psychologicznej, proponujemy wychowankom udział w grupach psychoedukacyjnych, konsultacje z psychologiem, lub terapię indywidualną.

DLA KOGO?

Jesteśmy placówką podejmującą pracę z młodzieżą, której potrzeby z różnych przyczyn wykraczają poza to, co oferuje standardowy system szkolny. Oznacza to, że trafiają do nas uczniowie, którzy potrzebują więcej uwagi, indywidualnego podejścia, bezpiecznej, wspierającej atmosfery, ze względu na różne trudności natury społecznej, emocjonalnej, edukacyjnej, czy też związane ze skomplikowaną sytuacją rodzinną. Mogą to być problemy różnego rodzaju: doświadczenia dyskryminacji, trudności w kontaktach z rówieśnikami, fobie szkolne, nerwice, depresje, zespół Aspergera, konflikty rodzinne, przemoc czy nałogi w rodzinie. „SOS” jest również dla tych, którzy, mimo spełnionego kryterium normy intelektualnej, przejawiają specyficzne trudności w uczeniu się, takie jak dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, zaburzenia koncentracji uwagi. Trafia do nas także młodzież zagrożona uzależnieniem od środków zmieniających świadomość oraz osoby, które odbyły leczenie w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień i potrzebują wsparcia w utrzymaniu abstynencji.

W JAKI SPOSÓB DZIAŁAMY?

Dostrzegając i wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesności takim jak coraz większa różnorodność społeczna, zwiększający się relatywizm wartości, skokowy postęp w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, stawiamy na: Rozwój społeczny naszych wychowanków poprzez wspólne realizowanie projektów, wzmacnianie wspólnoty klasowej (mało liczne klasy, zajęcia socjoterapeutyczne, liczne wspólne działania i wyjścia) oraz szkolnej (organizowanie licznych wydarzeń szkolnych, edukacja społeczna, wolontariat, współprowadzenie przez uczniów profili Ośrodka na Facebooku). Jesteśmy z założenia placówką małą, kameralną, gdyż tylko taka może zapewnić poczucie bezpieczeństwa i przeciwdziałać anonimowości. Tworzymy środowisko, w którym wzajemne relacje oparte są na zasadach szacunku, otwartości, wzajemnej pomocy, życzliwości oraz podmiotowego traktowania. Mamy jasny, spójny system norm dotyczący wzajemnej tolerancji, zachowania się w taki sposób, aby nie ranić innych fizycznie ani psychicznie i zachowania abstynencji od środków zmieniających świadomość. Traktujemy indywidualnie każdego wychowanka razem z jego problemami, zdolnościami, zainteresowaniami. Pomagamy rozwijać pasje i zainteresowania wychowanków poprzez oferowanie im szerokiego wachlarza zajęć dodatkowych: warsztaty projektowania mody, teatralne, dziennikarskie, artystyczne, taneczne, kosmetologiczne, pszczelarskie, kółko astronomiczne, zajęcia sportowe. Ośrodek dysponuje własnym studiem nagrań, szwalnią, pracownią ceramiczną, witrażownią i siłownią. Udzielamy odpowiedniej pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, a w razie potrzeby zapewniamy opiekę w hostelu. Zapytaliśmy naszych wychowanków co jest dla nich najważniejsze w naszym Ośrodku. Zdecydowana większość wskazała na wspólnotowość, atmosferę tolerancji i szerokie możliwości rozwijania swoich zainteresowań. Podążamy zatem za ich potrzebami.