Deklaracja dostępności

Oświadczenie o dostępności cyfrowej stron internetowych

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.mossos.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawianie dostępności strony będzie prowadzone sukcesywnie w ramach możliwości finansowych MOS nr 1 "SOS".

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Ośrodek.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Krzywonos, sekretariat@mossos.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 647 01 16.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Każdy może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki element strony internetowej chodzi oraz sposób kontakt.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. MOS nr 1 „SOS” dołoży wszelkich starań, aby spełnić żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, MOS nr 1 „SOS” niezwłocznie poinformuje o tym fakcie żądającego oraz podejmie działania zmierzające do realizacji żądania w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące. W przypadkach, gdyby spełnienie żądania było niemożliwe, MOS nr 1 „SOS” zobowiązuje się zaproponowania alternatywnego zapewnienia dostępu do informacji.

W przypadku, braku realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 „SOS”

ul. Różana 22/24 02-569 Warszawa

Opis dostępności architektonicznej budynków

ul. Wincentego Rzymowskiego 36, 02-697 Warszawa

 1. Usytuowanie i otoczenie Ośrodka
  • Wejście oraz wjazd na tern znajduje się od ul. Orzyckiej.
  • W skład Ośrodka wchodzą dwa budynki „A” i „C”
  • Główny budynek „A” współdzielony jest z inną instytucją pod tym samym adresem (osobne wejście)
  • Obiekt oznakowany wyłącznie wizualnie ( tablica informacyjna)
 2. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  • Przed wejściem do budynku „A” znajdują się schody - brak podjazdu lub podnośnika dla osób niepełnosprawnych
  • Monitoring wizyjny przed Ośrodkiem umożliwia weryfikacje osób potrzebujących wsparcia przy wejściu do budynków
  • W portierni przy wejściu głównym budynku „A” – pracownicy udzielają informacji i pomocy dotyczącej poruszania się po budynkach
  • Wejście do budynku „C” możliwe jest po wcześniejszej wizycie na portierni>
 3. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  • W budynkach „A” i „C” brak wind i podnośników dla osób niepełnosprawnych
 4. Opis wprowadzonych dostosowań
  • W budynku brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych
 5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  • Ośrodek wyposażony jest parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  • Brak ograniczeń – wszelkich informacji udzielają portierzy przy wejściu
 7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
  • Brak takiej możliwości