Szkoła

Szkoła

 


LXI Liceum Ogólnokształcące im. Janiny Zawadowskiej jest integralną częścią Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 „SOS”. Wszyscy uczniowie liceum są jednocześnie podopiecznymi MOS nr 1 „SOS”.

Nasza szkoła realizuje podstawę programową w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego. Stwarzamy warunki, w których wszyscy uczniowie mają szansę przygotować się do zdania egzaminów maturalnych.

Obecnie w szkole jest 15 oddziałów. Uczymy w małych grupach – maksymalnie 16-osobowych.

Każdą klasą poza wychowawcą nauczycielem opiekuje się wychowawca socjoterapeuta, który w ramach swojego etatu prowadzi zajęcia socjoterapii, opracowuje IPET-y, współpracuje z każdym uczniem i w razie potrzeby z jego rodziną.

W klasach pierwszych realizujemy obowiązkowe przedmioty w zakresie podstawowym. Poza językiem angielskim uczniowie wybierają jeden z 4 języków obcych: francuski, hiszpański, niemiecki i rosyjski.

Od klasy drugiej wszyscy uczniowie realizują język angielski rozszerzony w grupach o różnym poziomie zaawansowania. Przydział do grup odbywa się na podstawie testu po pierwszej klasie. Pozostałe dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym uczniowie wybierają po jednym z dwóch grup. Grupa pierwsza: biologia, geografia, historia i wiedza o społeczeństwie i grupa druga: filozofia, język polski, matematyka i wiedza o społeczeństwie. Dodatkowym przedmiotem obowiązkowym w klasie drugiej jest filozofia społeczna. Obowiązkowy przedmiot uzupełniający wybiera się z: edukacja regionalna, podstawy psychologii, psychodietetyka, wielokulturowość Europy i zajęcia artystyczne.

Ofertę zajęć pozalekcyjnych dostosowujemy do potrzeb uczniów. Osoby z zaległościami edukacyjnymi mogą skorzystać z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z większości przedmiotów. Proponujemy również zajęcia terapii pedagogicznej (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), psychoedukacji i logopedii. Prowadzimy także wiele kół przedmiotowych: polonistyczne, astronomiczne, chemiczne, fizyczne, historię sztuki, warsztaty dziennikarskie, języki obce oraz zajęcia rozwijające zainteresowania: SKS, wspinaczka górska, pracownia projektowania mody, szwalnia, pracownia ceramiczna i plastyczna, studio nagrań, koło teatralne.

Dzięki doświadczonej i profesjonalnej kadrze jesteśmy w stanie pomóc osobom, które wcześniej doznały wielu porażek z powodu różnych problemów, zaległości, trudności w uczeniu się. Stwarzamy również warunki do rozwoju zdolnym indywidualistom, którzy nie potrafili odnaleźć się w „normalnej” szkole.

Szkoła osiąga satysfakcjonujące wyniki edukacyjne. Jesteśmy w rankingu warszawskich liceów ogólnokształcących (PERSPEKTYWY). Chętnych uczniów przygotowujemy do udziału w olimpiadach przedmiotowych i konkursach. Wielu naszych absolwentów kontynuuje naukę na wyższych uczelniach.